thumb_main_varna_logoВарненската търговско-индустриална камара е неправителствена, публична организация, регистрирана посредством закона за легални обекти с не-икономически насоки, в които, по желание, може да се включат български и чуждестранни физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност или са търговски представители на територията на регион Варна  в съответствие с Българския закон. Варненската търговско-индустриална камара е член на Българската търговско-промишлена палата и е една от регионалните Стопански и Търговски камари в системата. Варненската търговско-индустриална камара е национално приета организация на работодателите съгласно Кодекса на труда.

2003 var 1Асоциация „Партньорство за маркетингово развитие“ работи в следните направления: Развитие и представяне на индекса за маркетинг развитие (MDI) в България; Дизайн и реализация на динамично пазарно развитие на икономическите субекти под формата на конкретни бизнес партньорства, осигуряване на максимално възможно  съотношение между ценности, цели и резултати, измерено за конкретни периоди на планиране и пазари, както и изпълнението на проекти, подпомагащи развитието на пазарната зона в България и организирането на институционални информативни бази данни. Организиране на срещи, семинари, конференции, панаири и изложения, допринасяща за развитието на маркетинговата теория и практика в България. Екипът на сдружение „Партньорство за Маркетинг развитие“ се ангажира с разработването на референтната рамка за приложни компетенции (REFRAC) за членовете на клъстера и методологията за нейното изпълнение, обучение на членовете на съвета на клъстера за прилагане на разработената референтна рамка, провеждане на поредица от тематични обучения за стимулиране на създаването на мрежа между членовете на клъстера и прилагането на REFRAC, разработване на програма за обучение на място от представители на клъстера, организиране на семинари и поредица от тематични работни сесии, за да се привлекат нови членове.