ИсторияЦентър „Иновации и развитие“ (ЦИР) при Икономически университет-Варна е създаден през 2013 г. с решение на Академичния съвет на ИУ–Варна. Главната цел на ЦИР е да поддържа и развива връзката „бизнес – академия“ в съвременните направления на развитие на познанието в областта на икономиката. Екипът на ЦИР притежава експертиза и опит в разработването на програми за обучение и проекти (включително акселератори), насочени към изграждането на иновативни и креативни умения знания и умения. Основният предмет на дейност на Центъра са систематичните интердисциплинарни изследвания, анализи, консултации и други дейности по проекти за бизнес организации, институции и публична администрация. ЦИР фокусира своите усилия върху прилагане на съвременни научни инструменти и методологии, включително ИКТ, иновативни методи на обучение и иновативни модели на бизнес развитие. Приоритетите на изследванията и консултациите на ЦИР са насочени към интензивни на знания услуги, химия, агробизнес, хранително-вкусовата промишленост, високо-технологични производства, и творческите индустрии.