Проект BG051PO001-3.1.07-0058 Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна

Проект BG051PO001-3.1.07-0058 Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна е реализиран по схема BG051PO001-3.1.07 Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Основната цел на проекта е разработването и внедряването на модел на колаборативно сътрудничество между бизнеса и академичните среди, в резултат на който студентите на ИУ–Варна, в процеса на своето обучение, да придобият приложни знания и умения, съответстващи и дори изпреварващи изискванията на пазара на труда. Основният инструментариум за изпълнение на целта на проекта е „вграждането“ на процеса на формиране на приложни компетентности чрез бизнес моделиране на процеса на обучение с помощта на референтна рамка на приложните компетентности и „обръщане“ на традиционния фокус на процеса на обучение от трансфера на информация към трансфер на умения.